ЕС ТРАНС
NISSAN logo Great Wall logo

Новини

 

[31/05/2018]
“ЕС ТРАНС“ ООД приключи изпълнението на дейностите по проект по процедура „Добри и безопасни условия на труд“

 

 

 

 

През май 2018г. “ЕС ТРАНС“ ООД приключи изпълнението на дейностите по проект  BG05M9OP001-1.008-0673 „Повишаване безопасността на труда в „ЕС ТРАНС“ ООД“. Проектът се финансира по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.  

 

Проектът постига поставените цели и очаквани резултати като са изпълнени следните дейности:

  • Въведени промени в организацията на труда за по-лесното съвместяване на личния и професионалния живот, за удължаване на професионалния живот на работниците над 54г.?
  • Въведен иновативен модел на организация на труда за повишаване на производителността и опазване на околната среда?
  • Подобрени условия на труд чрез осигуряване на нови ЛПС с по-висока степен на защита, модернизиране на колективни предпазни средства, обучение на персонала за специфични рискове, свързани с индивидуалното работно място;
  • Осигурени социални придобивки за работещите?
  • Осигурено управление на проекта и дейности, свързани с публичност.

 

Проектът е изпълнен за 12 месеца и е на стойност 107 508,62 лв., от които 100 % са безвъзмездна финансова помощ, в това число разходи по линия на Европейския социален фонд в размер на 91 382,33 лв. и  16 126,29 лв. - национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.