ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Администратор на личните данни, събирани и обработвани по настоящия договор, е "ЕС ТРАНС" ООД, с ЕИК 827105916, седалище и адрес на управление: гр. Русе 7013, бул. "Липник" 62а. Координати за връзка с отговорник по защита на данните са: тел. 082 847473; e-mail: office@estrans.net

2. Събираните и обработваните от нас лични данни могат да бъдат:

Общи лични данни: три имена, ЕГН/ЛНЧ; адрес по лична карта; данни по лична карта; електронен адрес и телефон; банкови данни; данни на лично МПС; история на покупките и използваните услуги/продукти; GPS данни (въз основа на законен интерес на Администратора);

При лизинг: данните, посочени в предната точка, както и: данни за семейно положение; данни от удостоверения за доход (договор за наем, управление, трудов договор и др.);

Други: Писма и електронна поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни; записи от видео камери, когато посещавате нашите административни обекти с цел охрана и осигуряване на сигурност.

3. Ес Транс обработва данните само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели. По-конкретно тези цели са: сключване на договори; администриране на сключените договори; предлагане на допълнителни продукти и услуги; уреждане на финансови отношения; осигуряване на ефективна комуникация; осигуряване на сигурност.

4. Ес Транс обработва и други лични данни при наличие на някое от алтернативните правни основания по ОРЗД и ЗЗЛД и по-специално: (а) законови задължения; (б) изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му; (в) законен интерес на Администратора.

5. Ес Транс зачита и пази поверителността на предоставените лични данни. При спазване на изискванията на ОРЗД и ЗЗЛД е възможно разкриването на предоставените лични данни на следните категории получатели: НАП, КАТ, застрахователи и лизингови компании и други договорни партньори.

Подробна информация по отношение на Вашите данни като срок за съхранение, мерки за защита, Вашите права, може да бъде открита в нашата Политика за защита на данните на нашия уебсайт (https://www.estrans.net) или при поискване в нашия офис.