ЕС ТРАНС
NISSAN logo Great Wall logo

Новини

 

[17/06/2017]
“ЕС ТРАНС“ ООД започна изпълнение на проект по процедура „Добри и безопасни условия на труд“

На 13.06.2017 г. “ЕС ТРАНС“ ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

В проект BG05M9OP001-1.008-0673 „Повишаване безопасността на труда в „ЕС ТРАНС“ ООД“ са предвидени следните дейности:

· Въвеждане на промени в организацията на труда за по-лесното съвместяване на личния и професионалния живот, за удължаване на професионалния живот на работниците над 54г.?

· Въвеждане на иновативен модел на организация на труда за повишаване на производителността и опазване на околната среда?

· подобряване на условията на труд чрез осигуряване на нови ЛПС с по-висока степен на защита, модернизиране на колективни предпазни средства, обучение на персонал за специфични рискове, свързани с индивидуалното работно място;

· Осигуряване на социални придобивки за работещите?

· Организация и управление на проекта и информиране и публичност.

Периодът на изпълнение на проекта е 14 месеца.

Проектът е на стойност 107 511,00 лв., от които 100 % са безвъзмездна финансова помощ, в това число разходи по линия на Европейския социален фонд в размер на 91 384,35 лв. и 16 126,65 лв. - национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

14.06.2017 г.